Nederland heeft de ambitie om in 2030 meerdere windparken op zee gereed te hebben, zodat klimaatafspraken worden gehaald. Toekomstige windparken worden gebouwd op vooraf bepaalde kavels die ten westen van de Nederlandse kust en boven de Waddeneilanden in zee liggen. BLIX Consultancy heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en RVO de door TenneT gehanteerde aannames en afwegingen om te komen tot een optimale aanlanding van de elektriciteit van het toekomstige windgebied ‘IJmuiden Ver’ gevalideerd.

BLIX constateert dat de aannames van de TenneT studies valide zijn. In de validatie passeerden zes verschillende scenario’s de revue, variërend van klassieke wisselstroom- en gelijkstroom-platforms van verschillende grootte tot het meest ambitieuze: een eiland-hub. Dit laatste scenario is operationeel attractief ten opzichte van platforms, maar de eiland-hub kan op zijn vroegst in 2028 operationeel zijn, met risico’s op verdere vertraging en meerkosten. Dit is niet in lijn met de planning van de routekaart windenergie op zee 2030, om de eerste windparken in IJmuiden Ver vanaf 2027 operationeel te hebben. Uiteindelijk blijkt dat gelijkstroomplatforms met een grootte van 2GW het meest aantrekkelijk zijn op het gebied van kosten, risico’s en planning.

Onderzoeker Mark de la Vieter van BLIX Consultancy over het net opgeleverde validatierapport voor IJmuiden Ver:

“Bij een eiland-hub is het risico op vertraging in de planologische fase groter dan bij een gelijkstroom-platform. Een gelijkstroom-platform past daarmee beter in de snel te realiseren ambities van het Rijk. Ik voorspel dat op de langere termijn eiland-hubs wel onderdeel kunnen zijn van onze Nederlandse elektrische infrastructuur op zee. ”

Klik hier voor het volledige validatierapport.

Eiland-hub en gelijkstroom-platform: beide brengen de op zee opgewekte elektriciteit naar land

Beeldrechten © TenneT: NSWPH eiland concept groot (groter dan in validatie rapport beoordeeld) en Platform Beta Dolwin 2 (kleiner dan in het validatierapport beoordeeld).