In het eerste en tweede kwartaal van 2022 heeft H-BLIX voor de Polish Wind Energy Association (PWEA) een marktstudie naar vraag en aanbod uitgevoerd, genaamd: “Offshore wind vessel availability until 2030: Baltic Sea and Polish perspective”. Het doel van de studie is inzicht te krijgen in de markt voor installatieschepen voor de offshore windenergie-industrie tot 2030, specifiek voor de Baltische Zee en Polen in de context van de wereldwijde markt. De studie bestaat uit een overzicht van de wereldwijde doelstellingen voor de ontwikkeling van offshore-windenergie en relevante trends, en een analyse van het aanbod van schepen tegenover de vraag, met inbegrip van een indicatie van het risico van niet-beschikbaarheid.

Op basis van talrijke publiek beschikbare bronnen versnelt de installatie van offshore-windcapaciteit aanzienlijk tegen 2030, zowel wereldwijd als in de Baltische Zee en Polen. De eerste grote tekorten aan installatieschepen voor funderingen, kabels en turbines doen zich voor in 2024-2025. Nog grotere tekorten aan vaartuigen worden verwacht tussen 2028 – 2030. Het is onwaarschijnlijk dat de tekorten in de nabije toekomst zullen worden opgelost, waardoor een deel van de projecten zal worden uitgesteld.

De wereldwijde tekorten vormen een risico voor de uitvoering van projecten over de hele wereld. Voor projectontwikkelaars overal ter wereld, ook in de Oostzee en in Polen, is het dus van vitaal belang om zo snel als praktisch haalbaar is, installatieschepen veilig te stellen.

Vanuit een wereldwijd perspectief kunnen de ambitieuze doelstellingen alleen worden gehaald als het tekort aan installatieschepen wordt weggewerkt, waarvoor een aanzienlijke hoeveelheid nieuwe schepen aan de wereldwijde vloot moet worden toegevoegd. Dit zal alleen tot stand komen in een positief investeringsklimaat, hetgeen een pro-actieve betrokkenheid van de regeringen samen met de industrie vereist.

Als de tekorten worden weggewerkt, zullen er tegen 2030 35 WTIV, 32 FIV en 57 CLV in bedrijf zijn, die wereldwijd jaarlijks ca. 47 GW aan nieuwe offshore-windcapaciteit kunnen installeren.

Doel en doelstelling van de studie

Het doel van de studie is inzicht te krijgen in de markt voor installatieschepen voor de offshore windenergie-industrie tot 2030, specifiek voor de Oostzee en Polen in de context van de wereldwijde markt. De studie bestaat uit de volgende hoofdonderwerpen:

  • Een overzicht van de markt voor offshore windenergie in termen van ontwikkelingsdoelstellingen en voorspelde trends op het gebied van turbines en funderingen,
  • Een analyse van de beschikbaarheid van schepen die turbines, funderingen, offshore onderstations en/of kabels kunnen installeren, met inbegrip van hun mogelijke verdeling over de verschillende regio’s van de wereld,
  • Een analyse van de verhouding tussen de vraag naar en het aanbod van de door deze schepen geleverde diensten tot 2030, met inbegrip van een indicatie van het risico van niet-beschikbaarheid

Presentatie van de studie

De studie wordt gepresenteerd in de vorm van een voor het publiek beschikbaar verslag, waarvan de belangrijkste bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de conferentie van The Polish Wind Energy Association  op 14 juni 2022 in Serock, Polen. Het volledige verslag is hier te vinden: https://blixconsultancy.com/wp-content/uploads/2022/06/H-BLIX_Offshore-wind-vessel-availability-until-2030-final-report-July-2022.pdf