Kansen voor de Nederlandse drijvende offshore windsector in Japan: BLIX verzorgt studie voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en De Ambassade van Nederland in Japan.

Begin 2022 gaven de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Ambassade van Nederland in Japan BLIX de opdracht een marktstudie uit te voeren om de samenwerking tussen Nederland en Japan op het gebied van offshore wind te versterken en de Nederlandse drijvende windsector te ondersteunen door kansen voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstituten in de Japanse drijvende offshore windsector in kaart te brengen.

Japan heeft een ambitieuze offshore-winddoelstelling van 30-45 GW geïnstalleerd vermogen tegen 2040, wat nodig is om zijn koolstofneutraliteitsdoelstelling tegen 2050 te halen. Aangezien Japan slechts over beperkte locaties in ondiep water beschikt waar aan de bodem gefixeerde offshore-windturbines kunnen worden geïnstalleerd, en drijvende offshore-windenergie commercieel interessant begint te worden, is er een grote vraag naar praktische oplossingen voor de drijvende offshore-windvoorzieningsketen voor diep water verder van de kust.

Over de studie

De studie bestaat uit vijf delen:

  • Wereldwijde ontwikkelingen en trends in offshore-windenergie
  • Drijvende offshore windindustrie in Japan
  • Beoordeling van de waardeketen
  • Zakelijke kansen in Japanse drijvende offshore wind voor de Nederlandse sector
  • SWOT-analyse en toetredingsstrategie

De conclusie is dat op dit moment de meeste aangewezen offshore windmolenparken in Japan zijn geselecteerd voor geankerde projecten, maar dat in de nabije toekomst drijvende offshore wind zal worden gerealiseerd. Vroegtijdige betrokkenheid van Nederlandse ontwerp- en toeleveringsbedrijven in Japan is waardevol, bijvoorbeeld via de huidige bodemgefundeerde offshore windprojecten, en met technische haalbaarheidsstudies voor drijvende windontwikkelingen in een vroeg stadium. Tenslotte zien wij mogelijkheden voor kennisoverdracht en opleidingsinstituten om Japanse ingenieurs op te leiden in schaalbare (drijvende) offshore wind oplossingen.

De Ambassade van Nederland in Japan – Carolien van Tilburg: “Japan is ambitieus om zijn afhankelijkheid van geïmporteerde fossiele brandstoffen te verminderen. De commerciële ontwikkeling van offshore windenergie is recent gestart, de toeleveringsketen is in ontwikkeling en daarna komt de drijvende offshore wind. Deze studie detecteert deze kansen voor onze Nederlandse innovatieve toeleveringsketen en wij denken dat het dient als een goede voorbereiding om de komende Japanse offshore drijvende wind markt te benaderen. “

Projectmanager van BLIX Consultancy – Timo Staal: “Drijvende offshore-windenergie is wereldwijd in ontwikkeling en we zien grote belangstelling vanuit de Japanse industrie. Hoewel de realisatie van drijvende wind op commerciële schaal pas aan het einde van dit decennium wordt verwacht, zien we dat de Japanse industrie al in een stroomversnelling zit met onder andere internationale betrokkenheid bij drijvende wind, het uitvoeren van R&D projecten en het onderzoeken van commerciële en technische haalbaarheid van projecten. Er liggen veel kansen voor Nederlandse bedrijven in deze vroege ontwikkelingen, en betrokkenheid nu is instrumenteel voor toekomstig succes. “

 Ga naar Marktrapport Japan: kansen in de offshore windsector (rvo.nl) of neem contact op met mevrouw Laisy Deng (laisy.deng@rvo.nl) voor het volledige rapport.

Ga naar https://blixconsultancy.com/our-experience/reports-and-studies/ voor de Executive Summary van dit rapport (alleen beschikibaar in het Engels).